Regulamin
Akcji dyplomowej
„Enigma”

 1. Organizatorem akcji dyplomowej jest Polski Związek Krótkofalowców a bezpośredni patronat nad akcją piastuje Bydgoski Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców. Akcja jest współfinansowana przez miasto Bydgoszcz. Pomysłodawcami i osobami odpowiedzialnymi za przebieg akcji są:
  • Krzysztof SQ2JK
  • Daniel SQ2KLU
 2. Celem akcji dyplomowej jest uhonorowanie osoby Mariana Rejewskiego, który swoimi sukcesami w złamaniu szyfru Enigmy przyczynił się do zmiany biegu wydarzeń podczas drugiej wojny światowej.
 3. Akcja trwa od 14 sierpnia do 30 sierpnia 2015 roku z zastrzeżeniem możliwości jej przedłużenia. Informacja o ewentualnym przedłużeniu pojawi się w stosownym czasie na stronie internetowej akcji.
 4. Do wzięcia udziału w akcji zapraszamy wszystkich krótkofalowców i nasłuchowców z całego świata.
 5. W akcji biorą udział następujące stacje okolicznościowe:
  • SN0CIPHER
  • SN1ENIGMA
  • SN2ENIGMA
  • SN3ENIGMA
  • SN0LEAK
 6. Stacje pracować będą na wszystkich pasmach od 80 m do 10 m wraz z WARCami.
 7. Stacje pracować będą następującymi emisjami:
  • CW
  • Fonia
  • DIGI (wszystkie emisje cyfrowe niezależnie od rodzaju liczone są jako jedna)
 8. Wszystkie dane, o których będzie mowa w niniejszym regulaminie, będą dostępne za pomocą strony internetowej akcji. Żadne szyfrogramy czy też dane deszyfrujące nie będą podawane na paśmie.
 9. Za łączności ze stacją SN0CIPHER operator otrzymuje szyfrogram, który musi rozkodować. Stacja ta przydziela nowy szyfrogram dla każdej łączności na nowym paśmie lub nową emisją. Przydzielane szyfrogramy będą pojawiać się automatycznie na stronie internetowej.
 10. Za łączności ze stacjami SN1ENIGMA, SN2ENIGMA i SN3ENIGMA operator otrzymuje dane deszyfrujące, potrzebne do odszyfrowania szyfrogramu. Dla odszyfrowania jednego szyfrogramu wymagane są łączności ze wszystkimi z trzech stacji o sufiksie ENIGMA. Dla otrzymania większej ilości danych łączności można powtarzać na różnych pasmach i różnymi emisjami, tj. operator mający już łączność na 20m CW ze stacją SN1ENIGMA może ją powtórzyć jedynie na innym paśmie lub inną emisją.
 11. Stacja specjalna SN0LEAK będzie pracować tylko 3 dni w czasie trwania akcji bez podawania konkretnego terminu. Stacja będzie podawać wywołanie tak długo jak długo nie zostanie dodana do DX klastra. W momencie dodania do klastra stacja ogłosi przymusowe QRT na okres 30 minut, po czym zacznie nadawać znowu na innym paśmie lub inną emisją. Za łączność ze stacją SN0LEAK operator otrzymuje wszystkie zestawy danych potrzebne do rozkodowania pierwszego nie w pełni rozkodowanego szyfrogramu. W taki sposób można rozkodować tylko i wyłącznie jeden szyfrogram. Łączności powtórne nie liczą się do punktacji.
 12. Te same zasady dotyczą nasłuchowców. Aby nasłuch został zaliczony, znaki korespondentów muszą się zgadzać z logiem stacji okolicznościowej, a różnica w wykazanym czasie nie może być większa niż 3 minuty.
 13. Dane na stronie internetowej będą pojawiać się po załadowaniu logów stacji okolicznościowych. Logi ładowane będą co najmniej raz dziennie po zakończeniu pracy wszystkich stacji.
 14. Nasłuchowcy proszeni są o bieżące ładowanie logów odebranych łączności, w formacie Cabrillo, za pomocą strony internetowej. Logi muszą być w pełni zgodne z formatem Cabrillo. Ładowanie logów będzie aktywne do tygodnia po zakończeniu akcji. Po tym czasie załadowanie logów będzie niemożliwe.
 15. Za pomocą danych deszyfrujących i strony internetowej akcji dyplomowej należy rozkodować w miarę możliwości wszystkie z otrzymanych szyfrogramów.
 16. Operatorzy którzy otrzymają i poprawnie zdekodują co najmniej trzy szyfrogramy zostaną nagrodzeni dyplomem do pobrania ze strony akcji, na którym widnieć będzie znak oraz imię operatora jak i również ilość zdekodowanych szyfrogramów. Dyplom będzie również zawierać miejsce zajęte przez operatora w klasyfikacji generalnej. Klasyfikacja generalna będzie prowadzona oddzielnie dla nadawców z Polski, Europy (poza polską), reszty świata i nasłuchowców bez względu na lokalizację. Dyplom zawierać będzie podpis córki Mariana Rejewskiego – Janiny Sylwestrzak.
 17. Dziewięciu operatorów oraz trzech nasłuchowców, którym uda się zdeszyfrować jak największą ilość szyfrogramów w jak najkrótszym czasie otrzyma nagrodę w postaci statuetki ukazującej maszynę szyfrującą Enigma wraz ze znakiem nagrodzonego operatora / nasłuchowca. Statuetki będą przydzielane po trzy dla Polski, Europy (poza Polską), reszty świata i nasłuchowców bez względu na lokalizację. Aby otrzymać nagrodę nie trzeba rozszyfrować wszystkich szyfrogramów, a jedynie największą ich ilość w jak najkrótszym czasie. Jeżeli kilku operatorom uda się rozszyfrować wszystkie szyfrogramy lub rozszyfrują równą ich ilość o zajętym miejscu zadecyduje czas, w którym udało się im tego dokonać.
 18. Dyplomy będą dostępne do pobrania po zakończeniu akcji, ze strony internetowej. Nagrody zostaną rozesłane po zakończeniu akcji.
 19. Organizator ma prawo do podejmowania decyzji ostatecznych i rozstrzygania sytuacji nietypowych, nieujętych regulaminem. Decyzje organizatora akcji nie podlegają zaskarżeniu.